Ga naar inhoud

Privacybeleid en gebruik van persoonlijke gegevens

*(24 januari 2024)

Dit document is een machinevertaling van een officieel Frans document. Deze vertaling wordt verstrekt voor uw gemak. In geval van onduidelijkheid is het de originele Franse versie die de bindende waarde heeft.

Als u een fout opmerkt in de vertaling, laat het ons weten

Definitie van termen die worden gebruikt in het privacybeleid

Worden aan het einde van deze polis aangeduid als:

 • "Persoonlijke gegevens", "Persoonlijke gegevens", "Gegevens" of "Gegevens" : " alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, door te verwijzen naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die zijn er specifiek voor ", in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978.

 • "Dienst" : de Meteo-Parapente-dienst en al zijn inhoud, zoals gedefinieerd in de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Specifieke Lidmaatschapsvoorwaarden.

 • "Beleid": dit privacy- en gebruik van persoonsgegevensbeleid.

 • "Uitgever" of "Wij" : Meteo-Parapente SAS, rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de redactie en inhoud van de Dienst.

 • "Site": de website meteo-parapente.com, zoals gedefinieerd in de AV, waartoe de Gebruiker toegang heeft via een browser of via een ad- hoctoepassing die door de Uitgever wordt aangeboden.

 • "Gebruiker" of "U" : de internetgebruiker die de Site bezoekt en de Dienst gebruikt.

 • "Cookie" : HTTP-cookie of een ander soortgelijk technisch apparaat (LocalStorage, SessionStorage ...).

Artikel 1 - Inleiding en rol van het privacybeleid

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de verplichtingen van de uitgever met betrekking tot respect voor uw privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens over u, verzameld en verwerkt tijdens uw gebruik van de service.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, zodat u weet waarom we uw gegevens gebruiken en hoe we dat doen.

Door u te registreren op de Service, gaat u ermee akkoord ons te voorzien van echte informatie over uzelf. Het doorgeven van valse informatie is in strijd met de algemene voorwaarden voor toegang tot de Dienst.

Houd er rekening mee dat dit beleid op elk moment kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan alle wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. De datum van de update zal duidelijk worden vermeld, indien van toepassing.

Deze wijzigingen zijn bindend voor u zodra ze online zijn geplaatst en we nodigen u dan ook uit dit Beleid regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn.

Ook vindt u een beschrijving van uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Als u vragen heeft over dit beleid of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in artikel 9 van dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail op: support@meteo-parapente.com.

Artikel 2 - Gegevens verzameld op de Site

De gegevens die door de Site worden verzameld en vervolgens verwerkt, zijn de gegevens die u vrijwillig naar ons verzendt door de verschillende formulieren op de Site in te vullen (zowel vanuit een browser als via een eventuele applicatie van de Uitgever). Voor bepaalde bewerkingen met betrekking tot inhoud kan het zijn dat u gegevens over u moet doorgeven aan externe partners via hun eigen diensten, meer bepaald tijdens de betalingen die u mogelijk doet. We zullen de genoemde gegevens niet hebben, omdat het verzamelen en verwerken ervan wordt beheerst door de voorwaarden die specifiek zijn voor deze belanghebbenden. Wij nodigen u uit om hun voorwaarden te raadplegen alvorens uw Gegevens in dit kader mee te delen.

Over het algemeen kunt u de site meteo-parapente.com bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. U bent in ieder geval niet verplicht om informatie door te geven. In geval van weigering kunt u echter mogelijk geen gebruik maken van bepaalde informatie of diensten.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen afkomstig zijn van uw persoonlijke informatie, maar worden als zodanig niet door de wet beïnvloed omdat deze gegevens uw identiteit niet direct onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functionaliteit van de Site.

Wij verzamelen geen zogenaamde "gevoelige" gegevens.

De contactgegevens van de gebruikers van de site die zich erop hebben geregistreerd, worden bewaard, in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978. In overeenstemming met deze laatste hebben ze het recht op toegang tot intrekking, wijziging van de Gegevens die ze hebben verstrekt. Om dit te doen, hoeven ze alleen maar een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: support@meteo-parapente.com.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens van gebruikers door de uitgever vereist geen verklaring aan de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonlijke gegevens (de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL).

De gegevens die door de uitgever worden verzameld en de doeleinden van hun verzameling zijn:

 • Achternaam, Voornaam (-namen) en postadres (s) : voor factureringsdoeleinden en in overeenstemming met wettelijke verplichtingen

 • Telefoon : voor verbindingsdoeleinden, het verzenden van een nieuw wachtwoord bij verlies, en beveiligingswaarschuwing(en)

 • E-mailadres : voor facturering, verbinding, verzenden van een nieuw wachtwoord, verzenden van eenmalige informatie

 • IP-adres en browserinformatie : voor computerbeveiligingsdoeleinden

 • Locatie alleen indien geautoriseerd door de gebruiker ) : voor focus en automatisch zoomen op de kaart

Artikel 3 - Identiteit van de verantwoordelijke

De gegevensbeheerder is Meteo-Parapente SAS, met maatschappelijke zetel op het volgende adres: 110 impasse de Pré Baron, 73110 La Chapelle Blanche, France.

Artikel 4 - Ontvangers en gebruik van de verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van bewerkingen met betrekking tot de inhoud van de service.

U zult waarschijnlijk elektronische post (e-mails) ontvangen van onze Service, met name om u belangrijke informatie te sturen over de evolutie van de Service. U kunt vragen om deze e-mails niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen via support@meteo-parapente.com of via de daarvoor bestemde link in elk van de e-mails die naar u worden verzonden.

Alleen Meteo-Parapente ontvangt uw persoonlijke gegevens. Deze worden nooit doorgegeven aan een derde partij, niettegenstaande de onderaannemers waarop de Uitgever een beroep zou kunnen doen. Noch de Uitgever, noch zijn eventuele onderaannemers brengen de Persoonsgegevens van Gebruikers op de markt.

Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw Persoonsgegevens waarborgen en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan ​​niet toe dat onze externe serviceproviders uw gegevens gebruiken.

Artikel 5 - Rechtsgronden voor gegevensverwerking

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt de Uitgever alleen persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • met uw toestemming ;

 • wanneer er een contractuele verplichting is (een contract tussen de Uitgever en u);

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (volgens EU- of nationaal recht).

Artikel 6 - Gegevensbeveiliging

U wordt geïnformeerd dat uw Gegevens kunnen worden bekendgemaakt in toepassing van een wet, regelgeving of op grond van een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit of, indien dit nodig blijkt, voor de doeleinden, voor 'Uitgever, om zijn rechten en belangen te beschermen.

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of bekeken worden zonder toestemming.

Artikel 7 - Bewaartermijn gegevens

De gegevens worden opgeslagen bij de host van de service, waarvan de contactgegevens in de juridische kennisgevingen van de service staan, en worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden en mag niet langer zijn dan 36 maanden, tenzij anders bepaald volgens de wet. . Na deze periode kunnen ze worden bewaard voor uitsluitend statistische doeleinden en zullen ze geen aanleiding geven tot enige vorm van exploitatie.

Artikel 8 - Erkende dienstverleners en doorgifte naar een derde land van de Europese Unie

de uitgever informeert u dat hij geautoriseerde serviceproviders kan gebruiken om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt meegedeeld, te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en communiceren de verzamelde Gegevens via de verschillende formulieren op de Dienst.

De Uitgever heeft eerder gezorgd voor de implementatie door haar dienstverleners van adequate garanties en naleving van strikte voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en bescherming van Gegevens. De waakzaamheid heeft zich met name gericht op het bestaan ​​van een rechtsgrondslag voor het uitvoeren van enige overdracht van gegevens naar een derde land. Als zodanig zijn sommige van onze serviceproviders onderworpen aan interne bedrijfsregels (of "Binding Corporate Rules") die in 2016 zijn goedgekeurd door de CNIL, terwijl de anderen niet alleen de standaardcontractbepalingen maar ook het privacyschild of de algemene gegevensbescherming gehoorzamen Verordening (AVG).

Artikel 9 - IT-rechten en -vrijheden

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens hebt u de hieronder beschreven rechten, die u kunt uitoefenen zoals aangegeven in artikel 1 van dit Privacybeleid door ons een e-mail te sturen naar support@meteo-parapente.com :

 • Het recht op informatie : wij zijn verplicht u te informeren over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken (zoals beschreven in dit privacybeleid).

 • Het recht op toegang : dit is uw recht om een ​​verzoek in te dienen om toegang te krijgen tot Gegevens die op u betrekking hebben om een ​​kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. Vanwege de verplichting tot beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op de uitgever rust, wordt u er echter van op de hoogte gebracht dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u zich identificeert, met name door het maken van een scan of fotokopie van uw geldig identiteitsbewijs.

 • Het recht op rectificatie : het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren die onvolledig of onjuist zijn. Op grond van dit recht machtigt de wetgeving u om de rectificatie, bijwerking, blokkering of zelfs verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben en die mogelijk onnauwkeurig, onjuist, onvolledig of verouderd zijn, te verzoeken.

 • Het recht op gegevenswissing, ook bekend als het "recht om te worden vergeten" : in bepaalde gevallen kunt u ons vragen om de persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen (behalve als er een wettelijke reden is die ons verplicht om ze te bewaren) .

 • Het recht op beperking van de verwerking : u hebt het recht om ons in bepaalde gevallen te vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten,

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid : u hebt het recht om ons te vragen om een ​​kopie van uw persoonsgegevens in een gangbaar formaat (bijvoorbeeld een .csv-bestand).

 • Het recht om bezwaar te maken: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens (bijvoorbeeld door ons te verbieden uw Gegevens te verwerken voor direct marketingdoeleinden). De uitoefening van dit recht is echter alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties: wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme redenen of wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

 • Recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot het lot van gegevens na overlijden : u hebt het recht om ons te informeren over het lot dat u na uw overlijden voor uw gegevens reserveert, zoals bijvoorbeeld het bevelen van de vernietiging van de gegevens of de overdracht ervan aan een persoon van uw keuze.

 • Recht om te weigeren het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van uw gegevens : tenzij een dergelijke beslissing essentieel is voor het sluiten of uitvoeren van een contract met de uitgever, of wanneer 'een dergelijke beslissing is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Neem contact met ons op als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen door ons te schrijven op support@meteo-parapente.com

U hoeft geen kosten te betalen voor toegang tot uw Persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van enig ander recht). We kunnen u echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek kennelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In dit geval kunnen we ook weigeren om uw verzoek te beantwoorden.

De uitgever heeft het recht om, indien nodig, zich te verzetten tegen duidelijk beledigende verzoeken vanwege hun systematische, repetitieve karakter of hun aantal.

We kunnen u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw Persoonsgegevens te verzekeren (of om enig ander recht uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat deze Persoonsgegevens niet worden verstrekt aan een persoon die niet bevoegd is om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen voor meer informatie over uw verzoek, zodat we u sneller kunnen antwoorden.

We proberen alle legitieme vragen binnen een maand te beantwoorden. Deze termijn van een maand kan worden overschreden als uw verzoek bijzonder complex is of als u er meerdere heeft gedaan. In dat geval zullen wij u informeren en u op de hoogte houden.

Artikel 10 - Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als u van mening bent dat de Uitgever zijn verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waarnaar u elektronisch een verzoek kunt sturen op het volgende adres: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet .

Artikel 11 - Cookiebeleid

De uitgever gebruikt alleen cookies die worden gebruikt om de essentiële functies van de site te waarborgen, die niet kunnen worden gedeactiveerd. Deze omvatten cookies voor sessie-ID, authenticatie, load balancing-sessie en cookies voor het aanpassen van uw interface. In overeenstemming met de aanbevelingen van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL), zijn deze Cookies vrijgesteld van het voorafgaand verzamelen van uw toestemming voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Dienst. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door de uitgever.

Hier is de gedetailleerde lijst van cookies die worden gebruikt op de Meteo-Parapente-service:

 • state ": interfaceconfiguratie en sessiegegevens

De uitgever verbindt zich ertoe geen enkele verzameling tracking-, marketing- of sociale netwerkcookies te gebruiken tijdens het browsen op de site of bij het gebruik van de services.

De meeste internetbrowsers zijn standaard zo geconfigureerd dat het plaatsen van cookies is toegestaan. Uw browser biedt u de mogelijkheid om deze standaardparameters te wijzigen, zodat alle cookies systematisch worden afgewezen of dat slechts een deel van de cookies wordt geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van hun uitgever.

LET OP: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het weigeren om cookies op uw terminal op te slaan niettemin waarschijnlijk uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functies van deze dienst zal veranderen. Indien van toepassing, wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechtering van uw browse-omstandigheden die optreden als gevolg van uw keuze om de cookies die nodig zijn voor de werking van de service te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen vormen geen schade en u kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Uw browser stelt u ook in staat om bestaande cookies op uw terminal te verwijderen of om u op de hoogte te stellen wanneer nieuwe cookies waarschijnlijk op uw terminal worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw browsen, maar zorgen ervoor dat u alle voordelen van de Cookie verliest.

Voor meer informatie over tools voor het beheren van cookies, kunt u de CNIL-website raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser .

Voor vragen of verzoeken om aanvullende informatie met betrekking tot dit Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen.