Ga naar inhoud

Juridische informatie

 

Juridische kennisgeving

(02 maart 2022)

Meteo-Parapente.com ("de Site") en de Meteo-Parapente mobiele applicaties ("de Applicaties"), gezamenlijk aangeduid als "Meteo-Parapente", worden gepubliceerd door:

Meteo-Parapente SASU ("de Uitgever")
110 Impasse de Pre Baron
73110 La Chapelle Blanche, Frankrijk

Intracommunautaire btw: FR68848908646
RCS Chambéry 848 908 646 Maatschappelijk
kapitaal 1.000,00 euro

Contact: support@meteo-parapente.com

Directeur publicatie: Nicolas Baldeck
Gastheer: BPZ Labs, 110 Impasse de Pre Baron, 73110 La Chapelle Blanche, Frankrijk


 

Algemene gebruiksvoorwaarden van Meteo-Parapente

(02 maart 2022)

Dit document is een machinevertaling van een officieel Frans document. Deze vertaling wordt verstrekt voor uw gemak. In geval van onduidelijkheid is het de originele Franse versie die de bindende waarde heeft.

Als u een fout opmerkt in de vertaling, laat het ons weten

1. Reikwijdte en tegenstelbaarheid van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Het doel van deze Algemene Voorwaarden (hierna de "AV") is om de diensten die op de Site worden aangeboden en hun gebruiksvoorwaarden te definiëren voor alle gebruikers (hierna afzonderlijk de "Gebruiker" of gezamenlijk de "Gebruikers".

Meteo-Parapente is een dienst die weersvoorspellingen voor buitenactiviteiten aanbiedt (hierna afzonderlijk de "Dienst" en gezamenlijk de "Diensten").

De Gebruiker heeft gratis toegang tot de Site. Om de Diensten in hun geheel te kunnen gebruiken, moet hij zich echter abonneren op een Abonnement.

Het doel van deze AV is om de rechten en plichten van elke Gebruiker te definiëren in de context van hun toegang tot en gebruik van de Site, en in het bijzonder in de context van de levering van de Diensten.

Er wordt gespecificeerd dat in het geval van Gebruikers die zich hebben geabonneerd op een Abonnement, hun relatie met de Uitgever wordt beheerst door deze AV, die zullen worden aangevuld door de Specifieke Abonnementsvoorwaarden.

2. Beschrijving van diensten

De Diensten die op de Site worden aangeboden zijn als volgt:

 • Het verstrekken van weersvoorspellingen op basis van digitale modellen ontworpen door de uitgever of zijn partners.

 • Op experimentele basis kunnen andere Diensten worden aangeboden. Dit kunnen Diensten zijn die betrekking hebben op andere gebieden of andere functionaliteiten. Zo ja, dan wordt dit aangegeven. De uitgever verplicht zich niet tot het onderhoud ervan.

Er wordt gespecificeerd dat in het kader van de Diensten die gratis door de Uitgever worden geleverd (hierna de "Gratis Diensten"), de toegang van de Gebruiker tot de prognoses beperkt is. De Gebruiker van Gratis Diensten heeft dus niet noodzakelijk toegang tot alle voorspellingen op de Site.

De Uitgever herinnert eraan dat hij naar eigen goeddunken de dagen bepaalt waarop de Diensten vrij toegankelijk zijn. Als zodanig kunnen de tijd(en) van de week waarin de toegang tot voorspellingen op de site beperkt is, van week tot week worden gewijzigd, zonder rechtvaardiging van enige vorm van redacteur.

De uitgever kan bijvoorbeeld besluiten om de toegang tot prognoses voor gratis gebruikers op dinsdag de ene week te beperken, en vervolgens de toegang tot prognoses op donderdag en zaterdag de volgende week te beperken.

Deze beschrijving van de Gratis Diensten is niet uitputtend of definitief. De Uitgever behoudt zich het recht voor om de uitvoeringsvoorwaarden van de Diensten te wijzigen of nieuwe functionaliteiten toe te voegen, in het bijzonder met het doel de kwaliteit van de aangeboden Diensten te verbeteren.

3. Aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiker erkent deze AV gelezen te hebben voorafgaand aan elke toegang tot en/of elk gebruik van de Site.

Als u doorgaat met browsen op de site, betekent dit een onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Hiertoe wordt bij het eerste bezoek informatie aan de Gebruikers getoond om hun toestemming te verkrijgen.

Weigering van deze AV houdt een verbod in op de toegang tot de site en het gebruik van de aangeboden diensten.

4. Wijziging van de algemene voorwaarden

De uitgever behoudt zich het recht voor om deze AV op elk moment te wijzigen, waarbij dergelijke wijzigingen van kracht worden zodra ze online worden gezet.

De Gebruiker wordt met alle passende middelen op de hoogte gebracht van deze wijzigingen.

Om toegang te kunnen blijven krijgen tot de Site en deze te kunnen blijven gebruiken nadat de bijgewerkte Algemene Voorwaarden online zijn gezet, zal de Gebruiker bij de volgende verbinding met het Platform worden uitgenodigd om de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en deze te accepteren zonder reservering.

5. Voorwaarden voor toegang tot het Platform

Voor het bekijken van de Site (onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 3) is vooraf geen registratie of het aanmaken van een account of profiel door de Gebruiker vereist.

Op voorwaarde dat de Gebruiker over de materiële en technische middelen beschikt om toegang te krijgen tot de Site (apparatuur, verbindingen), staat het Platform daarom open voor elke Gebruiker met een internetverbinding, mits naleving van deze AV.

6. Beschikbaarheid en werking

De Gebruiker erkent dat de kenmerken en beperkingen van internet geen garantie bieden voor de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensoverdrachten op internet.

De Uitgever spant zich tot het uiterste in om de Diensten te allen tijde, 24 uur per dag en 7 dagen per week, storingsvrij of storingsvrij beschikbaar te stellen.

De Gebruiker aanvaardt echter dat de Diensten tijdelijk kunnen worden onderbroken in geval van storing of om onderhoud, bijwerking en verbetering van de Site mogelijk te maken.

De Diensten kunnen ook worden opgeschort in geval van onbeschikbaarheid van meteorologische gegevensverstrekkers (en in het bijzonder Météo-France). Meteo-Parapente gebruikt veel gegevensbronnen waarover het geen controle heeft en die, in geval van wijziging van deze gegevens, de werking van de Site kunnen wijzigen.

De Gebruiker erkent dat de Uitgever, net als elke andere werknemer, het recht heeft om vakantie op te nemen. De Uitgever zal maatregelen nemen om bezuinigingen tijdens zijn afwezigheid te voorkomen. Mocht er ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch een storing of storing optreden, dan is het mogelijk dat de Diensten tot zijn terugkeer onderbroken of niet beschikbaar blijven. Dit geldt met name in het geval dat de uitgever tijdens zijn vakantie geen stabiele toegang tot internet heeft (bijvoorbeeld: offshore-navigatie of wandelen in een geïsoleerde omgeving). In het geval van een dergelijke verstoring is artikel 11 van de Specifieke Abonnementsvoorwaarden van toepassing op Abonnees.

Om toegang te krijgen tot de Site, moet u een browser gebruiken met een versie die minder dan drie jaar oud is.

De verantwoordelijkheid van de uitgever kan niet worden ingeroepen in het geval dat niet aan de voorwaarden voor toegang tot de site kan worden voldaan. Uitgever zal niettemin alle nodige maatregelen nemen, zodra hij kennis neemt van het optreden van het incident, om een ​​eventueel aan hem toe te rekenen storing zo snel mogelijk te verhelpen, alsmede om het optreden van dergelijke storingen redelijkerwijs te voorkomen.

Evenzo kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-functioneren, onmogelijkheid van toegang of slechte gebruiksomstandigheden van de site om redenen die buiten de uitgever liggen, zoals netwerkcongestie, ongeschiktheid van uw apparatuur of falen van uw toegangsprovider.

7. Verantwoordelijkheden

De voorspellingen die beschikbaar zijn op Meteo-Parapente zijn gemaakt met behulp van gegevens van een groot aantal weeroperators en berekeningen van de uitgever en zijn partners.

Dit zijn prognoses die het resultaat zijn van een geautomatiseerd proces, niet beoordeeld, uitgevoerd zonder controle, interventie of menselijke analyse achteraf.

De uitgever biedt geen meteorologische dienst aan en heeft geen specifieke kwalificatie in meteorologie.

De Gebruiker erkent daarom dat de informatie die hem op de Site ter beschikking wordt gesteld, mogelijk onvolledig en niet-limitatief is.

De Gebruiker erkent dat de informatie die beschikbaar is op de Site en de aangeboden Diensten het resultaat zijn van automatische gegevensverwerking, waarvan de Uitgever en zijn partners de betrouwbaarheid niet kunnen garanderen.

Bovendien herinnert de Uitgever de Gebruiker, die het aanvaardt, eraan dat hij alles in het werk stelt om de Diensten te leveren, maar dat hij noodzakelijkerwijs afhankelijk blijft van de verschillende meteorologische gegevensbeheerders.

De Uitgever garandeert daarom niet te allen tijde de beschikbaarheid van voorspellingen, ongeacht de toegang tot het Platform, en kan nooit aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van de Diensten door gebrek aan meteorologische gegevensbeheerders.

De Gebruiker aanvaardt dat het gebruik van de informatie en Diensten wordt uitgevoerd onder zijn eigen en volledige verantwoordelijkheid, leiding en onder zijn exclusieve controle.

De informatie die beschikbaar is op de Site en de aangeboden Diensten moet naast andere informatie worden gebruikt.

De beslissing om te vliegen of een buitenactiviteit uit te voeren mag in geen geval uitsluitend worden genomen op basis van de informatie die beschikbaar is op de Site en de aangeboden Diensten.

De informatie die op de site beschikbaar is, moet worden aangevuld met realtime observatie van de weersomstandigheden op de vertreksite of andere beschikbare informatie met betrekking tot vluchtomstandigheden of het beoefenen van enige andere buitenactiviteit.

De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van de veiligheidsregels met betrekking tot de beoefening van paragliding of de buitenactiviteit die hij beoefent. In het bijzonder erkent de Gebruiker dat hij voldoende kennis heeft van meteorologie en aerologie om paragliding of enige andere buitenactiviteit te beoefenen. De Gebruiker erkent dat hij alleen mag vliegen of een buitenactiviteit mag beoefenen onder omstandigheden die aangepast zijn aan deze activiteit en zijn niveau.

De Gebruiker erkent dat de beslissing om te vliegen of een andere buitenactiviteit te beoefenen op eigen risico wordt genomen.

De uitgever is gehouden tot een middelenverbintenis en kan alleen aansprakelijk worden gesteld bij bewezen schuld van zijn kant. Deze middelenverbintenis heeft enkel betrekking op het verstrekken van de prognoses, zonder echter hun betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of waarheidsgetrouwheid te garanderen.

Wanneer de Gebruiker de Site en de Diensten gebruikt in het kader van zijn professionele activiteit, erkent hij dat de Uitgever op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld in geval van directe of indirecte schade die hem zou worden veroorzaakt. tot het gebruik van de informatie en diensten die door de site worden aangeboden of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de informatie en diensten die door de site worden aangeboden. In het bijzonder worden omzetderving, bedrijfsschade, orderverlies, eventuele commerciële problemen, schade aan het merkimago en elke actie van derden als indirecte schade beschouwd.

Bijgevolg verklaart en erkent de Gebruiker de limieten die elk redelijk persoon hecht aan de weersvoorspellingen, en bijgevolg aan die welke in het kader van de Diensten worden verstrekt. Als zodanig verklaart de Gebruiker:

 • Alleen verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat hij maakt van de prognoses die zijn verkregen in het kader van de Diensten,

 • In geen geval of in welke situatie kan de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de verstrekte prognoses,

 • Zich volledig bewust zijn van de onzekerheden die noodzakelijkerwijs verband houden met de Diensten, in het bijzonder met het oog op de bepalingen van dit artikel.

Bovendien moet de Gebruiker alle passende maatregelen nemen om zijn apparatuur en gegevens te beschermen bij het gebruik van de Site, en in het bijzonder om elke computervirusaanval te voorkomen.

8. Mobiele apps

Meteo-Parapente mobiele applicaties zijn beschikbaar in de Google Play Store en Apple App Store portals. Deze Applicaties worden aangeboden als aanvulling op de Site.

De Publisher verplicht zich niet tot het onderhouden van deze Applicaties. De Uitgever kan besluiten deze Applicaties te vervangen door een andere technische oplossing waardoor de Diensten vanaf een tablet of smartphone kunnen worden gebruikt.

De Uitgever kan naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om de Applicaties te vervangen door een andere technische oplossing beslissen om de Applicaties terug te trekken van de portalen waarop ze beschikbaar zijn gesteld.

De Gebruiker erkent dat elke Applicatie een bijkomende technische oplossing is voor de Diensten die op het Platform worden aangeboden. Als zodanig heeft de Gebruiker geen recht om de Applicaties ter beschikking te laten houden door de Uitgever, noch enig recht op terugbetaling of vergoeding bij niet-onderhoud.

Toegang tot de Applicaties en hun gebruik zijn onderworpen aan deze AV, onder voorwaarden die strikt identiek zijn aan de voorwaarden die de toegang tot en het gebruik van de Site regelen.

9. Forums

Er is een forum beschikbaar op de site.

In dit kader verbindt de Gebruiker zich ertoe om:

 • Geen berichten verzenden of inhoud plaatsen die in strijd zijn met wet- en regelgeving, in het algemeen met de openbare orde en goede zeden, en in het bijzonder berichten die in strijd zijn met de bescherming van minderjarigen;

 • Geen opmerkingen te maken of inhoud te verzenden van politieke, racistische, xenofobe, discriminerende, kwaadwillige, onbeleefde, beledigende, lasterlijke, haatdragende, obscene, pornografische, gewelddadige aard, inbreukmakende mensen, privacy, vertrouwelijkheid, instellingen, geldende wetten en voorschriften;

 • Stuur geen inhoudselementen (met name foto's, video's, geluidsopnamen) (i) die zijn gereserveerd voor een volwassen publiek (met name elementen die seksuele of pornografische verwijzingen bevatten), (ii) waarmee u een andere persoon dan uzelf kunt identificeren, (iii ) met persoonlijke informatie over derden (iv) met elementen die worden beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht;

 • De normale werking van de Diensten niet te hinderen of te verstoren, in het bijzonder door het gebruik van virussen of het verzenden van massaberichten.

In geval van niet-naleving van deze bepalingen behoudt de uitgever zich het recht voor om het account van de gebruiker op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling. Deze beëindiging geeft geen recht op vergoeding.

De uitgever behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die hij verspreidt of die hem via het forum wordt toegestuurd, geheel of gedeeltelijk te verwijderen als deze inhoud waarschijnlijk in strijd is met de geldende wetten en voorschriften, de goede zeden of staat los van het doel van de Diensten.

De Gebruiker stemt ermee in om aan de Uitgever alle eigendomsrechten van reproductie en weergave, aanpassing, wijziging, rangschikking, transformatie, vertaling, distributie en marketing over te dragen met betrekking tot de elementen die hij op het forum beschikbaar stelt (foto's, observaties, enz.) voor de wettelijke duur van auteursrechtelijke bescherming en voor de hele wereld. De Gebruiker erkent dat deze elementen onderhevig kunnen zijn aan commercieel gebruik.

10. Intellectuele eigendom

Alle elementen die op de Site en op de Applicaties voorkomen (in het bijzonder meteorologische gegevens, teksten, grafische illustraties, foto's, video's) worden beschermd door de intellectuele eigendomscode in Frankrijk en door buitenlandse wetgeving die het auteursrecht en buren regelt, de wet van handelsmerken, ontwerpen en modellen. Elke reproductie, aanpassing en weergave in welke vorm dan ook en in het bijzonder de uitwisseling, verhuur en overdracht aan een derde partij zijn strikt verboden.

De Site bevat hyperlinks naar andere websites of andere informatiebronnen die worden beheerd door sites van derden.

De hyperlinks op deze site naar andere websites zijn onderworpen aan voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

De Uitgever kan geen controle uitoefenen over deze externe bronnen, de directe of indirecte links op deze sites en de verwijzingen naar andere websites.

Bijgevolg wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af voor de beschikbaarheid en inhoud van deze sites en externe bronnen, en in het bijzonder alle advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze sites of externe bronnen.

12. Persoonsgegevens

Als onderdeel van het gebruik van de site is het bedrijf verplicht om sommige persoonlijke gegevens van de gebruiker als gegevensbeheerder te verwerken.

Voor alle informatie met betrekking tot de verwerking door het Bedrijf van persoonsgegevens, verwijzen wij u naar het Privacybeleid .

13. Cookies

De Site gebruikt cookies die essentieel zijn voor de werking ervan, maar gebruikt geen tracking- of advertentiecookies.

Wanneer de Gebruiker de Site raadpleegt, kunnen cookies op zijn terminal (computer, mobiel, tablet) worden geplaatst.

Voor alle informatie omtrent cookies verwijzen wij u naar het Privacybeleid .

14. Technische ondersteuning

Technische ondersteuning wordt alleen per e-mail gegeven en uitsluitend op support@meteo-parapente.com

Een aanvraag per post, telefoon of verzonden naar een ander e-mailadres wordt niet in behandeling genomen.

15. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DE GELDIGHEID, INTERPRETATIE OF UITVOERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VALT ONDER DE UITSLUITENDE JURISDICTIE VAN DE HANDELSRECHTBANK.

16. Consumentenbemiddeling

Overeenkomstig artikel L612-1 van de Consumentenwet biedt de Uitgever zijn gebruikers, in de zeer uitzonderlijke context van geschillen die niet in der minne zijn opgelost, de bemiddeling aan van een consumentenbemiddelaar, wiens contactgegevens als volgt zijn: DEVIGNY BEMIDDELING -contact@devignymediation.fr


 

Specifieke abonnementsvoorwaarden

(24 januari 2024)

Dit document is een machinevertaling van een officieel Frans document. Deze vertaling wordt verstrekt voor uw gemak. In geval van onduidelijkheid is het de originele Franse versie die de bindende waarde heeft.

Als u een fout opmerkt in de vertaling, laat het ons weten

1. Definities

Toegang -- Gebruikersnaam en wachtwoord, meegedeeld aan de Abonnee na zijn Abonnement.

Abonnee -- Natuurlijke persoon die zich heeft geabonneerd op een Abonnement.

Abonnement -- Gemaakt voor een gebruiker om zich op de site te registreren en de bijdrage te betalen die hem toegang geeft tot de gereserveerde services

CGU of Algemene Gebruiksvoorwaarden -- Verwijst naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden die de toegang tot de Site en de Gratis Diensten regelen, hierboven beschikbaar.

Bijdrage -- Bedrag betaald door de Gebruiker om zich te abonneren op het Abonnement.

Uitgever -- Meteo-parapente SASU, die de website beheert en gratis en gereserveerde diensten aanbiedt.

Entiteit -- Elke rechtspersoon, publiek of privaat, ongeacht het doel of het doel ervan.

Aanvullende diensten -- Diensten die beschikbaar worden gesteld aan abonnees en/of gebruikers, naargelang het geval, naar het volledige oordeel van de uitgever, en waarvan de prestaties nooit worden gegarandeerd. Deze Bijbehorende Diensten worden gratis aangeboden door de Uitgever zonder enige tegenprestatie voor een Abonnement.

Gratis diensten -- Diensten die beschikbaar zijn op de site en toegankelijk zijn voor elke gebruiker zonder een abonnementsvoorwaarde, waarvan de toegang onderworpen is aan de algemene voorwaarden.

Gereserveerde services -- Specifieke services gereserveerd voor abonnees.

Site -- De website meteo-parapente.com, zoals gedefinieerd in de AV.

Gebruiker -- Persoon die op de site surft zonder een abonnement en alleen profiteert van toegang tot generieke Services.

Ongeoorloofd gebruik -- Gebruik van de site in strijd met deze specifieke voorwaarden, en in het bijzonder gebruik van de gereserveerde diensten zonder abonnee te zijn.

2. Doel

Het doel van deze Specifieke Voorwaarden is om de voorwaarden van het Abonnement te definiëren. Dankzij dit Abonnement kunnen Abonnees profiteren van de Diensten Gereserveerd op de Site.

Het Abonnement is afhankelijk van de voorafgaande aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, die worden aangevuld door deze Specifieke Voorwaarden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de AV en de Specifieke Voorwaarden, prevaleren deze laatste boven de AV.

3. Beschrijving van gereserveerde diensten

Door zich te abonneren verkrijgt de Abonnee toegang tot de Gereserveerde Diensten, die:

 • Vrijgeven van weersvoorspellingen: de Abonnee heeft toegang tot alle dagen met weersvoorspellingen zodra deze beschikbaar zijn,

 • Accessoirediensten: toegang tot opleidings- en uitwisselingssessies: face-to-face, videoconferentie, implementatie van een applicatie, enz.

De Publisher stelt alles in het werk om trainingen en discussiesessies mogelijk te maken om de Abonnee te voorzien van ondersteunende diensten. De Abonnee erkent echter dat deze aanvullende diensten Accessoirediensten zijn en niet gegarandeerd worden voor wat betreft de levering ervan: ze zullen naar eigen goeddunken van de Uitgever worden opgezet en onderhouden.

De Abonnee wordt vooraf via elk geschikt communicatiemiddel op de hoogte gebracht van de organisatie van een evenement in het kader van de Bijbehorende Diensten.

4. Abonnement en aanvaarding van algemene en specifieke voorwaarden

Ter gelegenheid van een Abonnement registreert en creëert de Gebruiker een persoonlijke ruimte door een online formulier in te vullen dat beschikbaar is op de Site.

De Gebruiker verbindt zich er bij deze gelegenheid toe om nauwkeurige en oprechte informatie over zijn situatie te verstrekken, een regelmatige verificatie van de hem betreffende gegevens uit te voeren en de Uitgever op de hoogte te brengen van elke noodzakelijke wijziging.

Het Abonnement is voorbehouden aan natuurlijke personen die handelingsbevoegd zijn.

Door zijn Abonnement te valideren via de validatieklik onderaan de pagina, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en onherroepelijk deze Specifieke Voorwaarden, behoudens de bepalingen van artikel 9.

5. Toegang tot diensten

De Toegang (gebruikersnaam en wachtwoord) van de Abonnee wordt hem onmiddellijk na validatie van de betaling of het gebruik van een eenmalige code per e-mail en per sms verzonden. Deze informatie geeft de Abonnee toegang tot de Gereserveerde Diensten en kan rechtstreeks op de Site in de persoonlijke ruimte van de Abonnee worden gewijzigd.

6. Inloggegevens delen

Toegang wordt verleend aan de Abonnee op strikt persoonlijke basis. Als zodanig zijn ze vertrouwelijk en niet overdraagbaar. De Abonnee mag ze echter wel gebruiken op een of meer van zijn eigen toestellen (computer, tablet, mobiel, enz.).

De Abonnee stemt er onherroepelijk mee in zijn Toegang niet te delen of te distribueren aan derden. Als zodanig erkent hij dat dergelijk delen een fraude vormt met betrekking tot de rechten van de uitgever.

De Abonnee erkent de volledige controle te hebben over zijn Toegang en dus persoonlijk aansprakelijk te zijn jegens de Uitgever voor elk Ongeautoriseerd Gebruik van de Gereserveerde Diensten, onder de voorwaarden bepaald in b. van dit artikel.

Vormt Ongeoorloofd Gebruik, elk gebruik van zijn Toegangen door een andere natuurlijke persoon dan de Abonnee zelf.

a. Professionele clubs en structuren

Het abonnement is individueel. Alleen een bij naam genoemde natuurlijke persoon kan zich hierop abonneren. Het feit dat de Abonnee zelf lid is van een Entiteit, daarbinnen welk beroep dan ook uitoefent, of welke functie dan ook of een management- of managementfunctie vervult, geeft in geen geval het recht om zijn Toegangen te delen met andere leden van die Entiteit.

De Uitgever biedt geen collectief abonnement aan, behalve in het geval van een speciale overeenkomst tussen partijen.

b. Facturatie achteraf bij delen

Als de uitgever ongeoorloofd gebruik constateert, wordt een formele kennisgeving om het delen van zijn toegang onmiddellijk te staken naar de abonnee gestuurd, naar het e-mailadres dat door deze laatste bij registratie is opgegeven. Deze ingebrekestelling zal de Abonnee ook uitnodigen om zijn Toegangen onmiddellijk te wijzigen om elk risico op fraude door een derde partij te voorkomen.

Als de uitgever na deze ingebrekestelling nieuw ongeoorloofd gebruik van de gereserveerde diensten aantreft, behoudt hij zich het discretionaire recht voor om:

 • Het Abonnement opschorten of beëindigen zonder opzegtermijn of restitutie van betaalde bedragen;

 • Factureer de Abonnee voor Ongeoorloofd Gebruik, tot het bedrag van een Standaard Abonnement per gedetecteerd Ongeautoriseerd Gebruik;

De Uitgever kan vrij kiezen om de ene, de andere of beide sancties op te leggen waarnaar in dit artikel wordt verwezen, wanneer hij een Ongeoorloofd Gebruik constateert.

De uitgever behoudt zich het recht voor om deze procedure op elk moment uit te voeren.

Het niet toepassen van deze procedure na een ongeautoriseerd gebruik vormt op geen enkele manier een verklaring van afstand door de uitgever van zijn bevoegdheid om sancties op te leggen, noch een impliciete autorisatie van de actie die aan de oorsprong ligt van het gedetecteerde ongeoorloofd gebruik.

Deze boetes komen op geen enkele manier in de plaats van enige actie tot schadevergoeding die de Uitgever kan instellen tegen de Abonnee.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade geleden door de Abonnee of door derden, die voortvloeit uit frauduleuze toegang tot zijn Persoonlijke Ruimte na de openbaarmaking van zijn Toegang.

7. Duur van het abonnement

Het abonnement is geldig voor een periode van 365 dagen vanaf de datum van betaling,

In dit geval van vervroegde verlenging is het nieuwe Abonnement 365 dagen geldig vanaf de einddatum van het vorige Abonnement.

Aan het einde van de Abonnementsperiode moet de Abonnee die als Abonnee wil blijven en gebruik wil maken van de Gereserveerde Diensten, rechtstreeks op de Site overgaan tot een nieuw Abonnement en opnieuw de Bijdrage betalen zoals bepaald in artikel 9.

Vanaf de ingangsdatum van zijn Abonnement, en zolang dit van kracht is, heeft de Abonnee toegang tot de Gereserveerde Diensten, zoals gedefinieerd in artikel 3 (met uitzondering van in het bijzonder de periode van onderbreking tijdelijke dienst voor onderhoud, netwerkstoring of overmacht, zoals beschreven in de AV beschikbaar op de Site).

De Abonnee kan zijn Abonnement op elk moment beëindigen door een e-mail te sturen naar het volgende adres, en alleen naar het volgende adres: support@meteo-parapente.com.

Beëindiging van het Abonnement buiten de gevallen voorzien in de artikelen 10 en 12 kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.

8. Mobiele apps

Wanneer, in overeenstemming met Artikel 8 AV, Applicaties door de Uitgever aan de Abonnee ter beschikking worden gesteld, profiteert de Abonnee van deze Applicaties van de Gereserveerde Diensten, op dezelfde manier als wanneer ze door de site worden geleverd.

De Uitgever herinnert eraan dat, zoals voorzien in de context van Gratis Diensten, het aanbieden van Applicaties door de Uitgever een Bijbehorende Dienst vormt. Het feit van Abonnee geeft bijgevolg geen enkel recht of in het bijzonder recht op het onderhoud van de Applicaties, noch op terugbetaling of vergoeding in geval van niet-onderhoud.

De toegang tot de Applicaties en het gebruik ervan zijn onderworpen aan deze Specifieke Voorwaarden, evenals aan de AV.

9. Bijdrage, betalingsvoorwaarden en facturering

De minimale bijdrage die van toepassing is op het abonnement is de bijdrage die op de site wordt weergegeven op het moment van betaling.

De Abonnee heeft de mogelijkheid een hoger bedrag bij te dragen. Hij erkent echter dat deze hogere bijdrage enkel een financiële steun vormt voor het door de Uitgever uitgevoerde project, zonder dat dit hem toegang geeft tot bijkomende diensten.

Als de Abonnee in een land van de Europese Unie woont, moet het bedrag van de bijdrage dat op de site wordt weergegeven, inclusief btw zijn. Indien de Abonnee in een land buiten de Europese Unie woont, moet de op de site getoonde bijdrage inclusief btw zijn.

Op het moment van betaling bevestigt de Abonnee dat het ingevoerde land van verblijf correct is. Elke betaling van de bijdrage die nodig is voor het Abonnement zal aanleiding geven tot de uitgifte van een factuur die per e-mail wordt verzonden.

De Abonnee kan de Bijdrage betalen via de verschillende betaalmiddelen die op de site worden aangeboden.

Elke online betaling is volledig veilig, de volledige transactie wordt in gecodeerde modus verzonden naar de bankvalidatieserver die wordt beheerd door de partner van de uitgever. De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment een van de aangeboden betalingsoplossingen te verwijderen, op te schorten of te wijzigen.

Op de pagina na betaling wordt de Abonnee gevraagd zijn/haar persoonlijke gegevens in te voeren om een factuur te ontvangen. De Abonnee moet zich ervan verzekeren dat de verstrekte informatie correct is voordat hij/zij het formulier valideert.

Afhankelijk van de locatie van de Abonnee kan de factuur BTW bevatten op elektronische diensten zoals bepaald in Richtlijn 2006/112/EG. Het land van belastingheffing wordt berekend in overeenstemming met de bepalingen van deze richtlijn.

Indien een Abonnee die onderworpen is aan intracommunautaire btw een belastingvrije betaling wil verrichten, dient hij contact op te nemen met de klantenservice om een specifieke betaallink te verkrijgen. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, wordt de BTW-plichtige Abonnee automatisch BTW in rekening gebracht zoals aangegeven in de vorige paragraaf.

Om juridische redenen is het niet meer mogelijk om de informatie te wijzigen of de btw-regeling te wijzigen zodra de factuur is uitgereikt.

De bijdrage kan ook offline worden betaald, met name door een code voor eenmalig gebruik aan te schaffen bij een wederverkoper. Vanaf dat moment zijn de verkoopvoorwaarden van de wederverkoper van toepassing op de transactie.

10. Herroepingsrecht

In de gevallen voorzien in artikel L 121-121 van de Consumentenwet heeft de Abonnee een herroepingsrecht dat hij kan uitoefenen binnen veertien kalenderdagen na het afsluiten van een Abonnement. Dit herroepingsrecht moet worden uitgeoefend per e-mail met ontvangstbevestiging naar het volgende e-mailadres: support@meteo-parapente.com, of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het adres dat is vermeld in de aanhef van deze voorwaarden . Dit artikel is niet van toepassing op professionele gebruikers.

11. Servicebeschikbaarheid en schadeloosstelling

De Uitgever zet alle nodige middelen in om de beschikbaarheid van de Diensten ten minste 95% van de tijd (jaarlijks) te verzekeren. Bij onbeschikbaarheid boven deze drempel zal de Uitgever een compenserende maatregel aan de Abonnee voorstellen.

12. Overmacht

De Uitgever is niet verantwoordelijk voor vertragingen of storingen in de uitvoering van de Gereserveerde Diensten als gevolg van handelingen, situaties of gebeurtenissen buiten zijn controle en niet als gevolg van een schending door de Uitgever, die redelijkerwijs niet kan worden vermeden of verholpen, en die het onmogelijk maken voor de Uitgever tijdelijk of definitief aan zijn verplichtingen onder deze Specifieke Voorwaarden te voldoen.

Deze gebeurtenissen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verstoring van de levering van meteorologische gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten, storing of verstoring van de telecommunicatiemiddelen die nodig zijn voor de publicatie van energie-indexen, natuurrampen (stormen, overstromingen, weersschade , etc.), branden, gehele of gedeeltelijke arbeidersstakingen, epidemieën, transportblokkades, computerstoringen, onbeschikbaarheid van systemen, overheidsbevel of derde partij, oorlogen, economische sancties, nucleaire apocalyps of enige andere gebeurtenis buiten de redelijke controle van Publisher.

Indien de Uitgever wordt getroffen door een geval van overmacht, wordt de Abonnee zo spoedig mogelijk elektronisch op de hoogte gesteld. Indien het geval van Overmacht leidt tot de onderbreking van de Gereserveerde Diensten voor een periode van meer dan 3 opeenvolgende maanden, is elk der partijen gerechtigd het Abonnement te beëindigen door middel van een kennisgeving per e-mail.

In deze situatie zal de Uitgever een vergoeding doen naar evenredigheid van de duur dat toegang tot de Gereserveerde Diensten onmogelijk was aan de Abonnee.

13. Wijzigingen en vrijstellingen

De Uitgever behoudt zich het recht voor om de Specifieke Abonnementsvoorwaarden, en in het bijzonder de prijsvoorwaarden, te wijzigen. De Abonnee wordt hiervan op de hoogte gesteld de volgende keer dat hij Meteo-Parapente gebruikt. Bij weigering door de Abonnee van de nieuwe herziene voorwaarden kan deze zich uitschrijven conform het bepaalde in artikel 7.

14. Technische ondersteuning

Technische ondersteuning wordt alleen per e-mail gegeven en uitsluitend op support@meteo-parapente.com

Een aanvraag per post, telefoon of verzonden naar een ander e-mailadres wordt niet in behandeling genomen.

15. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT DE GELDIGHEID, INTERPRETATIE OF UITVOERING VAN DEZE SPECIFIEKE VOORWAARDEN VALT ONDER DE UITSLUITENDE JURISDICTIE VAN DE HANDELSRECHTBANK.

16. Consumentenbemiddeling

Overeenkomstig artikel L612-1 van de Consumentenwet biedt de Uitgever zijn gebruikers, in de zeer uitzonderlijke context van geschillen die niet in der minne zijn opgelost, de bemiddeling aan van een consumentenbemiddelaar, wiens contactgegevens als volgt zijn: DEVIGNY BEMIDDELING - contact@devignymediation.fr